i Matheidesz Mária Minőségi Díj
english

MMM díj - Matheidesz Mária Minőségi Díj

Pályázat nyelvtanároknak és nyelvtanulóknak

Benyújtási határidő: 2015. március 16.


Dr. Matheidesz Mária a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete volt elnöke, az Egyesület bevonásával díjat alapított idegen nyelvet oktató tanárok és nyelvtanuló diákok szakmai munkájának elismerésére.

Az MMM Díj odaítéléséről háromtagú szakmai kuratórium dönt. A Díj átadására a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által rendezett konferencia keretében évente kerül sor. A szakmai kuratórium minden évben külön dönt a díj összegéről, és a két külön kategóriában kiosztandó díjak számáról.

2015-ben a díj összege a tanár kategóriában nettó 250.000,- Ft, diák kategóriában nettó 100.000,- Ft.

2015-ben a tíz legkiválóbb pályázatot benyújtó tanár számára biztosítjuk a konferencián való részvételt (útiköltség térítést is beleértve), melynek során külön műhelymunka keretében megoszthatják egymással tapasztalataikat, gondolataikat.

Az MMM Díj elnyerésének feltételei a következők:

Tanárok számára

 • Aktív nyelvtanári tevékenység (munkaviszony, vállalkozói viszony), amelyet a munkaadó igazolásával kell bizonyítani.
 • A tevékenységközpontú és egyéni szükségletek szerinti nyelvoktatás gyakorlata: Kooperatív szemlélet - kooperatív technikák. A pályázó mutassa be, hogyan támogatja, követi a diákok tanulását az internet és az információ-technológiai eszközök alkalmazásával.*
 • A bemutatott gyakorlat további hasznosításának lehetőségei.

Diákok számára

 • A magyar oktatási rendszerben 9-12 osztályos tanulói jogviszony, amelyet az iskola hivatalos igazolásával kell bizonyítani.
 • A pályázó mutassa be, hogyan hasznosítja nyelvtanulása során az internet és az információ-technológiai eszközök nyújtotta lehetőségeket. *
 • Korhatár: 14-20 év.

A pályázati anyag

A pályázó feladata mindkét kategóriában az, hogy meggyőzően és hitelesen mutassa be, hogy az általa sikeresnek ítélt gyakorlat az idegennyelv-tanulást eredményesen segítette.

A bemutatás módjára a következő megjelenítési formák elfogadottak:

 1. Pályázati adatlap (a felhívás melléklete, minden esetben kötelező)
 2. Szöveges leírás, maximum 4 oldal (minden esetben kötelező)
 3. Választható (nem kötelező) mellékletek: Képek, fotók, film- és hanganyag, számítógépes megjelenítés, CD, DVD, online felület (link)
 4. Kötelezően csatolandó további dokumentumok:

  Tanárok számára:

  a.) nyelvtanári végzettséget igazoló oklevél fénymásolata

  b.) munkaviszonyt/vállalkozói viszonyt igazoló dokumentum másolata

  Diákok számára:

  Az iskola igazolása a tanulói jogviszonyról, mely tartalmazza a tanuló nevét, születési helyét és idejét is.


A Pályázati adatlapot (1.) és a legfeljebb 4 oldalas szöveges ismertetőt (2.) magyar nyelven, három géppel írt, nyomtatott példányban kérjük benyújtani. A Pályázati adatlapot (1.) és a szöveges ismertetőt (2.) a postára adással egyidejűleg elektronikusan is kérjük elküldeni a nyesze@t-online.hu, címre.

A választható mellékleteket (3.), valamint a kötelezően beadandó egyéb dokumentumokat (4.) egy példányban kérjük csatolni.

A pályázat beküldésének határideje: 2015. március 16. (postai bélyegző kelte)

Beküldés módja: postai úton (adatlap, leírás, mellékletek) és elektronikusan (adatlap, leírás)

Postázási cím: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, 1085 Bp. Kölcsey u. 1.


* Korábbi pályázati támogatással megvalósított projekteket, ötleteket és hiányosan benyújtott pályázatokat a kuratórium nem értékel.


MMM DÍJ tájékoztató

A Matheidesz Mária Minőségi Díj díjalapját a CIB Banknál vezetett számlára való befizetéssel lehet támogatni*.

 • Bankszámlaszám: 10700440-48206503-52100008
 • IBAN: HU39-10700440-48206503-52100008
 • Swift code: CIBHUHB
 • Bank neve: CIB Bank Zrt
 • Számlatulajdonos: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete

*A támogatót nem illetik meg, illetve terhelik jogok és kötelezettségek.

Matheidesz Mária élete, karrierje a nyelvoktatás volt. Már fiatalon nagyon elismert nyelvtanárként tartották számon. Újszerű és kreatív módszerekkel tanította a nyelveket. Jó tanár hírében állt, hiszen formabontó módszereivel közelebb tudta vinni a diákokhoz az idegen nyelvet és az ahhoz tartozó kultúrát. Játékos módszereivel hatékonyabbá tette a nyelvoktatást. Népszerű volt a diákok körében, és elismert kolléga a tanári karban.

Módszertani újításairól két könyve is megjelent.

Matheidesz Mária később az angol mint idegen nyelv oktatására szakosodva egy neves nyelviskolát alapított és annak vezetőjeként dolgozott. Foglalkozott felnőttképzéssel és munkatársa volt egy oktatási intézményeket minősítő nemzetközi szervezetnek is. Többek között az ő kezdeményezése nyomán alakult meg 1992-ben a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, a minőségi nyelvoktatás képviseletére, melynek több cikluson át elnöke volt és örökös támogató tagja maradt.

Kivonat a MATHEIDESZ MÁRIA MINŐSÉGI DÍJ ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS-ből

A felajánlás összegét, mint díjalapot kizárólag a Matheidesz Mária Minőségi Díj céljára lehet felhasználni. A díj kezelését a 3 tagból álló felügyelő kuratórium végzi. A kuratórium két tagját a Felajánló nevezi ki írásban, míg a kuratórium harmadik tagja a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének mindenkori elnöke, jelenleg: Salusinszky András. A Felajánló által kijelölt kuratóriumi tag megbízatása a tisztség elfogadásával kezdődő hatállyal jön létre és határozatlan időre szól. A Felajánló kinevezését elfogadva a kuratórium további tagjai: Matheidesz Dóra és Sipos Júlia. A kuratórium elnökét a tagok választják maguk közül nyílt szavazással.

A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye. A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartására szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének iratai között elkülönítve megőrizni.

A Matheidesz Mária Minőségi Díjhoz kapcsolódóan - a pályázati feltételek meghatározása, a pályázatok kiírása és a pályázatok odaítélése során - a kuratórium köteles biztosítani, hogy érvényesüljön a pályázati eljárás tisztasága, a pályázók és pályázatok esélyegyenlősége és a pályázatok ugyanazon követelmények alapján történő elbírálásának alapelve.

Ha a kuratórium úgy ítéli meg, hogy nem érkezett be olyan pályázat, amely méltó lenne a Matheidesz Mária Minőségi Díjra, akkor a kuratóriumnak joga van ahhoz, hogy az adott évben egyik kategóriában se hirdessen nyertes pályázatot. A kuratóriumnak joga van ahhoz is, hogy a Matheidesz Mária Minőségi Díjra több pályázat között megosztva hirdessen nyertest, amennyiben a meghirdetett pályázati feltételeket mindegyik pályázat azonos mértékben teljesíti.
A kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban közli az érintettekkel, valamint a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének honlapján közzéteszi.